Przejdź do treści

Co się dzieje ze ściekami?
W Warszawie jest oczyszczanych 100% ścieków komunalnych.
Każdego dnia do oczyszczalni MPWiK trafia ok. 515 mln litrów ścieków.
Ścieki z naszych domów i ulic miasta, siecią kanalizacyjną trafiają do jednej z 4 oczyszczalni.
Zakład „Czajka” lub Zakład „Południe”, lub Zakład „Pruszków”, lub Zakład „Dębe”.
Oczyszczanie ścieków to wieloetapowy i skomplikowany proces, w wyniku którego powstają osady ściekowe, wykorzystywane do produkcji zielonej energii.
Proces oczyszczania ścieków prowadzony za terenie Zakładu „Czajka”.
1. Oczyszczanie mechaniczne.
Ścieki przepływają przez kraty, na których zatrzymywane są większe zanieczyszczenia stałe, tzw. skratki.
Następnie w piaskownikach usuwany jest piasek oraz tłuszcze.
Piasek w procesie sedymentacji opada na dno.
Tłuszcze i oleje w wyniku flotacji wypływają na powierzchnię.
W osadnikach wstępnych w procesie sedymentacji usuwane są zanieczyszczenia organiczne tzw. osad wstępny.
Po procesie zagęszczania grawitacyjnego osad trafia do komór fermentacyjnych.
2. Oczyszczanie biologiczne.
W procesie oczyszczania biologicznego wykorzystywane są pożyteczne mikroorganizmy.
Mikroorganizmy osadu czynnego rosną i namnażają się, rozkładając związki organiczne.
Związki azotu i fosforu są wykorzystywane do budowy mikroorganizmów oczyszczających ścieki.
W osadnikach wtórnych oczyszczane ścieki zostają oddzielone od osadu czynnego.
Większość osadu jako osad recyrkulowany zawraca do reaktorów biologicznych.
Nadmiar osadu jako osad nadmierny po zagęszczeniu mechanicznym trafia do komór fermentacyjnych.
Oczyszczone ścieki są odprowadzane do Wisły.
Co się dzieje z osadami ściekowymi powstałymi w procesie oczyszczania?
Osady z osadników wstępnych i wtórnych kierowane są do zagęszczania grawitacyjnego i mechanicznego. Następnie po zmieszaniu osady trafiają do komór fermentacyjnych.
W komorach fermentacyjnych zachodzi proces fermentacji w warunkach beztlenowych. Część substancji organicznych zawartych w osadach ulega rozkładowi biologicznemu. Produktem tego procesu jest biogaz.
Biogaz magazynowany jest w zbiornikach i wykorzystywany do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby oczyszczalni.
Powstałe w procesie oczyszczanie skratki oraz osad ściekowy po odwodnieniu w wirówkach, trafiają do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych.
W wyniku spalania osadów produkowana jest energia cieplna i elektryczna, a objętość spopielonych osadów spada 10-krotnie.
MPWiK w m.st. Warszawie S.A. stale unowocześnia technologie odbioru i oczyszczania ścieków. Obecnie najważniejszą inwestycją jest budowa centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną oraz zbiornika retencyjnego ścieków.