Przejdź do treści
Deklaracja Dostępności serwisu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Rzetelnie o Czajce Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brakuje tekstów alternatywnych dla treści nietekstowych na stronie internetowe,
 • Część plików pdf umieszczanych na stronie internetowej po 23 września 2018 r. powstało jako skan wersji papierowych lub z niewłaściwie przygotowanych plików Word,
 • Brakuje mechanizmów ułatwiających nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami.
 • Strona przedstawia tekst w postaci grafik.

Wyłączenia

 • Mapy,
 • Pliki pdf powstałe przed 23 września 2018 r.,
 • Treści zewnętrzne pochodzące od innych podmiotów przekazane do MPWiK w sposób niedostępny cyfrowo.

Strona internetowa powstała w związku z wystąpieniem awarii kolektora w 2019 oraz 2020 roku i miała za cel przekazanie wiarygodnych informacji związanych z Zakładem „Czajka”. Obecnie, po usunięciu awarii kolektora, zainteresowanie stroną jest znikome. MPWiK, w oparciu o zapis art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 511), nie będzie prowadził prac zmierzających do dostosowania strony do wymagań dostępności cyfrowej z uwagi na konieczność poniesienia nadmiernych kosztów związanych z wykonaniem tych prac.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

a stronie można korzystać z standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Jarosławem Kowalikiem, email: dostepnosc@mpwik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-445-73-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i Wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa, Dział Obsługi Klienta (DOK)

 1. W budynku jest Dział Obsługi Klienta (DOK). Znajduje się na parterze budynku A.
 2. Przystanek autobusowy w pobliżu obiektu: Zaruskiego 02 (po tej samej stronie ulicy co budynek MPWiK) lub po przeciwnej stronie ulicy Zaruskiego 01 (trzeba przejść kładką na drugą stronę nad trzypasmową ulicą Czerniakowską).
 3. Przed wejściem na teren jest szlaban. Przed szlabanem po lewej stronie jest tablica z dzwonkiem. Można nim przywołać pracownika ochrony.
 4. W godzinach pracy DOK pracownik ochrony może udzielić informacji i pokierować do wejścia głównego.
 5. Na terenie jest parking dla klientów.
 6. Są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, blisko wejścia głównego.
 7. Wejście główne do budynku nie ma barier architektonicznych. Są niskie schodki i pochylnia. Drzwi przesuwne otwierają się automatycznie.
 8. Przy wejściu, w odległości około trzech kroków jest pracownik ochrony, który może udzielić informacji o rozkładzie pomieszczeń.
 9. Dojście do DOK:
 • prosto od wejścia (około trzech kroków), w prawo (około dwóch kroków),
 • po prawej stronie jest automat z numerkami do obsługi i kasy, można wybrać numerek do stanowiska z pętlą indukcyjną,
 • prosto wchodzi się na salę Działu Obsługi Klienta,
 • numerki wyświetlają się przy stanowiskach,
 • jest informacja głosowa o kolejności numerków.
 1. Ułatwienia:
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • winda jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • jedno ze stanowisk DOK jest dostosowane do obsługi osób korzystających z wózków inwalidzkich,
 • w jednym ze stanowisk DOK oraz w kasie znajdują się pętle indukcyjne,
 • na stanowisku DOK jest czytnik i powiększalnik tekstu,
 • jest możliwość obsługi z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Usługa jest bezpłatna. Nie wymaga wcześniejszego umawiania. Z tłumacza PJM online można skorzystać w poniedziałek w godz. 8.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00,
 • jest możliwość pomocy asystenta w załatwieniu bieżących spraw klienta zgłaszając potrzebę 3 dni wcześniej. Kontakt z nami:

– telefonicznie: 22 445 50 00 ( fax 22 445 50 05),

– mailowo na adres: dok@mpwik.com.pl;

– osobiście w DOK lub listownie/ za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów Spółki:

 1. a) pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
 2. b) ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na wprost od wejścia po prawej stronie, jest oznakowana alfabetem Braille’a,
 • wejścia do pomieszczeń na piętrach i schody są oznakowane alfabetem Braille’a oraz wyposażone w technologię komunikacji bezprzewodowej NFC,
 • winda jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Aby dostać się do windy trzeba przejść przez bramki bezpieczeństwa. Klienci nie potrzebują korzystać z windy.

 

pl.S. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, siedziba główna spółki, Dział Obsługi Klienta (DOK)

 1. W budynku jest Dział Obsługi Klienta (DOK). Znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.
 2. Przystanki transportu publicznego w pobliżu obiektu: przystanki autobusowe: pl. Starynkiewicza 01 (kierunek do centrum), pl. Starynkiewicza 02 (kierunek z centrum), przystanek tramwajowy: pl. Starynkiewicza 04. W pobliżu jest stacja kolejki WKD, można wysiąść na stacji Warszawa Śródmieście lub Warszawa Ochota. Z obu stacji do MPWiK jest do przejścia około 550 m.
 3. Przed budynkiem nie ma miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu są miejsca parkingowe w ramach miejskiej strefy płatnego parkowania.
 4. Wejście główne do budynku znajduje się na wysokim parterze ze schodami bez pochylni.
 5. Do budynku można dostać się z poziomu chodnika windą zewnętrzną. Winda jest na prawo od schodów.
 6. W budynku na wprost wejścia głównego jest pracownik, który może udzielić informacji o rozkładzie pomieszczeń.
 7. Aby wejść dalej do budynku trzeba przejść przez bramki bezpieczeństwa.
 8. Dojście do DOK:
 • prosto od windy (ok. trzech kroków), następnie w prawo (ok. trzech kroków),
 • w sali obsługi klientów na wprost jest automat z numerkami do pobrania, można wybrać obsługę z pętlą indukcyjną,
 • stanowiska i kasy są po lewej stronie,
 • numerki wyświetlane są przy stanowiskach,
 • jest informacja głosowa o kolejności numerków.
 1. Ułatwienia:
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, klienci nie potrzebują korzystać z windy wewnętrznej,
 • w dwóch stanowiskach DOK oraz w kasie znajdują się pętle indukcyjne,
 • na stanowisku DOK jest czytnik i powiększalnik tekstu,
 • jest możliwość obsługi klientów z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Usługa jest bezpłatna. Nie wymaga wcześniejszego umawiania. Z tłumacza PJM online można skorzystać w poniedziałek w godz. 8.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00,
 • jest możliwość pomocy asystenta w załatwieniu bieżących spraw klienta zgłaszając potrzebę 3 dni wcześniej. Kontakt z nami:

– telefonicznie: 22 445 50 00 ( fax 22 445 50 05),

– mailowo na adres: dok@mpwik.com.pl;

– osobiście w DOK lub listownie/ za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów Spółki:

 1. a) pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
 2. b) ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze, można do niej wejść po zgłoszeniu pracownikowi recepcji i przejściu przez bramki bezpieczeństwa.

Stacja Filtrów, ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa

 1. Przystanek autobusowy w pobliżu obiektu: Lindley 01 (w pobliżu bramy do MPWiK), Lindley (po przeciwnej stronie ulicy).
 2. Przy wejściu na teren jest pracownik ochrony, który może udzielić informacji.
 3. Ułatwienia:
 • na teren można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem
 • przy wejściu na teren Filtrów w stanowisku ochrony znajduje się pętla indukcyjna,
 • osobom wchodzącym na teren zawsze towarzyszy pracownik MPWiK.

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie udostępnia aplikacji mobilnych.