Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Intencją MPWiK jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0).

Link: http://fdc.org.pl/wcag2/

Treści niedostępne

Filmy zamieszczone na stronie zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Filmy te nie zawierają napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do kolejnych filmów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.04.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością materiałów na stronie internetowej prosimy o kontakt.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej mpwik-warszawa@mpwik.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja dotycząca postępowania odwoławczego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. posiada obiekty na terenie Warszawy oraz aglomeracji Warszawskiej. Niektóre obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba główna przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

W budynku znajduje się Dział Obsługi Klienta (DOK). Do budynku prowadzi wejście główne od strony pl. Sokratesa Starynkiewicza 5, znajdujące się na wysokim parterze ze schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do Działu Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W DOK można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna po zgłoszeniu w godzinach pracy DOK: pn.:00-17:00, wt.-pt. 8:00-16:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych lub słabosłyszących.

W pobliżu DOK brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa

W budynku znajduje się Dział Obsługi Klienta (DOK). Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Zaruskiego 4 wyposażone w podjazd dla wózków. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Dział Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku A.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do DOK w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W DOK można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna po zgłoszeniu w godzinach pracy DOK: pn.-pt. 8:00-16:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych lub słabosłyszących.

Stacja filtrów, ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa

Stacja Filtrów jest przystosowana do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Trasa wycieczkowa obejmuje zwiedzanie obiektów, które zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Dostęp do muzeum możliwy jest z poziomu parteru. W budynku funkcjonuje winda oraz podnośnik dla wózków. Toaleta (na poziomie -2) przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem istnieje możliwość parkingu dla osób niepełnosprawnych (po uprzednim zgłoszeniu konieczności wjazdu na teren Stacji Filtrów).

Dostęp do wieży ciśnień, znajdującej się na wzniesieniu, możliwy jest po rozstawieniu mobilnych podestów podjazdowych.

Budynek Zespołu Filtrów Powolnych posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, filtr powolny posiada rampę dostępną z poziomu chodnika.

Trasa zwiedzania zakładu wytyczona jest ciągami pieszymi, w których chodniki posiadają podjazdy dla wózków (obniżenia krawężników).

Stacja Filtrów nie jest przystosowana dla osób niewidzących i niesłyszących.

Na terenie Stacji Filtrów nie ma możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.