Przejdź do treści

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Rzetelnie o Czajce Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brakuje tekstów alternatywnych dla treści nietekstowych na stronie internetowe,
 • Część plików pdf umieszczanych na stronie internetowej przed 23 września 2018 r. powstało jako skan wersji papierowych lub z niewłaściwie przygotowanych plików Word,
 • Brakuje mechanizmów ułatwiających nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
 • Strona przedstawia tekst w postaci grafik.

Wyłączenia

 • Mapy,
 • Pliki pdf powstałe przed 23 września 2020 r.,
 • Treści zewnętrzne pochodzące od innych podmiotów przekazane do MPWiK w sposób niedostępny cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

na stronie można korzystać z standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z Jarosławem Kowalikiem, email: dostepnosc@mpwik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-445-73-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i Wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. posiada obiekty na terenie Warszawy oraz aglomeracji warszawskiej. Niektóre obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba główna przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

W związku z panującą sytuacją pandemiczną Dział Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5 pozostaje zamknięty do odwołania.

 1. W budynku znajduje się Dział Obsługi Klienta (DOK). Do budynku prowadzi wejście główne od strony pl. Sokratesa Starynkiewicza 5.
 2. Wejście znajduje się na wysokim parterze ze schodami bez pochylni. Do budynku można dostać się z ulicy windą, która znajduje się przy wejściu głównym.
 3. Przy wejściu głównym jest pracownik, który może udzielić informacji o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.
 6. W pobliżu DOK brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 7. W DOK można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna po zgłoszeniu w godzinach pracy DOK: pn. – pt. 08:00 – 15:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych lub słabosłyszących.
 8. Do budynku, można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 9. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa
 10. W budynku znajduje się Dział Obsługi Klienta (DOK). Dział Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku A.
 11. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Zaruskiego 4 wyposażone w podjazd dla wózków. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać wózek.
 12. Przy wejściu głównym jest pracownik, który może udzielić informacji o rozkładzie pomieszczeń.
 13. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 15. W DOK można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna po zgłoszeniu w godzinach pracy DOK: pn.-pt. 7:00-15:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych lub słabosłyszących.
 16. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.
 17. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Stacja filtrów, ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa

 1. Stacja Filtrów jest przystosowana do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnością. Trasa wycieczkowa obejmuje zwiedzanie obiektów, które zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
 2. Dostęp do muzeum możliwy jest z poziomu parteru. W budynku funkcjonuje winda oraz podnośnik dla wózków. Toaleta (na poziomie -2) przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 3. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Dostęp do wieży ciśnień, znajdującej się na wzniesieniu, możliwy jest po rozstawieniu mobilnych podestów podjazdowych oraz trasa zwiedzania zakładu wytyczona jest ciągami pieszymi, w których chodniki posiadają podjazdy dla wózków (obniżenia krawężników).
 5. Budynek Zespołu Filtrów Powolnych posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, filtr powolny posiada rampę dostępną z poziomu chodnika.
 6. Przed budynkiem istnieje możliwość parkingu dla osób z niepełnosprawnością (po uprzednim zgłoszeniu konieczności wjazdu na teren Stacji Filtrów).
 7. Na terenie Stacji Filtrów nie ma możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie udostępnia aplikacji mobilnych.