Budowa drugiego przewiertu pod Wisłą

Pytania i odpowiedzi

Tu znajdziesz odpowiedzi, na najczęściej zadawane pytania.

Jaki był koszt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz budowy układu przesyłowego?
Koszt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka” wyniósł 2,1 mld zł, a budowy tunelu pod Wisłą wraz z niezbędną infrastrukturą ponad 170 mln zł.
Czy w 2019 i 2020 roku doszło do awarii oczyszczalni „Czajka”?
Oczyszczalnia „Czajka” pracuje prawidłowo. Awarii w 2019 i 2020 roku uległ układ przesyłowy ścieków pod Wisłą, a nie oczyszczalnia.
Co było przyczyną ponownej awarii układu przesyłowego pod Wisłą, do której doszło 29 sierpnia 2020 roku?
MPWiK współpracuje z ekspertami z Politechniki Krakowskiej, którzy opracują ekspertyzę na temat przyczyn awarii rurociągów. Niezależnie swoje prace prowadzi prokuratura.
Jakie działania ze strony miasta oraz MPWiK zostały podjęte od momentu awarii układu przesyłowego w 2019 roku?
Po awarii układu przesyłowego w 2019 r. MPWiK rozpoczęło prace nad stworzeniem planu budowy alternatywnego transferu ścieków, w ramach których wykonano szereg analiz przedprojektowych. Obecnie, w przypadku drugiej awarii w 2020 r., działania te pozwoliły na szybsze rozpoczęcie prac przy realizacji pierwszego przewiertu pod dnem Wisły. Rurociąg ten ma być wykonany na przełomie listopada i grudnia 2020 r., wtedy też przejmie ścieki płynące przesyłem tymczasowym na moście pontonowym.
Zgodnie z jakimi zaleceniami prowadzone są działania naprawcze?
Działania naprawcze są prowadzone w porozumieniu z ekspertami oraz w oparciu o koncepcję itwh GmbH.
W jakim trybie prowadzone są prace związane z usuwaniem skutków awarii?
MPWiK realizuje swoje prace w oparciu o decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy (decyzja nr – III OT/334/2020) z dnia 7.09.2020 r. nakazującą Spółce usunięcie nieprawidłowości dotyczącej stanu technicznego układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka”, a w szczególności wybudowanie uzupełniającej instalacji do transferu ścieków oraz odtworzenie układu. Prace te są objęte najwyższym priorytetem. Termin ich zakończenia to odpowiednio 24 miesiące od daty wydania decyzji dla wybudowania nowej instalacji oraz 48 miesięcy dla odtworzenia układu przesyłowego. Usunięcie skutków awarii oraz prace naprawcze są dla miasta jak i dla MPWiK sprawami priorytetowymi.
Czy mieszkańcy Warszawy na bieżąco są informowani o awarii?
Mieszkańcy mają stały dostęp do aktualizowanych informacji na temat awarii oraz podejmowanych przez MPWiK działań, poprzez oficjalne serwisy oraz kanały społecznościowe MPWiK Warszawa. Również, od  momentu wystąpienia awarii, na bieżąco są: organizowane konferencje prasowe z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, MPWiK, publikowane komunikaty prasowe ws. postępów prac oraz najnowszych ustaleń, udzielane odpowiedzi na bieżące pytania mediów, publikowane informacje w kanałach społecznościowych. Temat awarii układu przesyłowego był także przedmiotem nadzwyczajnej sesji Rady m.st. Warszawy.
W jakimi trybie i zgodnie z jakimi zaleceniami prowadzone były prace przy budowie rurociągu tymczasowego?
Prace nad budową tymczasowego układu były prowadzone od początku września 2020 roku w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie działania związane z instalacją mostu pontonowego MPWiK podjęło w uzgodnieniu ze stroną rządową i Wodami Polskimi.
Jak wyglądała budowa tymczasowego rurociągu w 2020 roku?
W celu zatrzymania zrzutu ozonowanych ścieków do Wisły w pierwszym etapie Wojsko Polskie wybudowało most pontonowy na rzece, na którym następnie zostały zamontowane rurociągi tymczasowe. Są to dwa rurociągi o średnicy 1 m i długości 1,6 km każdy. Do ich budowy wykorzystano rury użyczone MPWiK przez PGW Wody Polskie oraz nowe dostarczone przez wykonawcę, firmę UPONOR. Powstały rurociąg jest o 900 metrów dłuższy od wykonanego w zeszłym roku. W ramach tych prac MPWiK uruchomiło też tymczasową przepompownię na terenie Zakładu „Farysa”, zasilaną prądem bezpośrednio z sieci energetycznej.

Formularz kontaktowy

Zadaj pytanie