Przejdź do treści

Co to są osady ściekowe?

Osady ściekowe to produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03) ustabilizowane komunalne osady ściekowe posiadają kod odpadu 19 08 05. Odpad ten jest zgodnie z ww. rozporządzeniem odpadem innym niż niebezpieczny.