Przejdź do treści

W jakim trybie prowadzone są prace związane z usuwaniem skutków awarii?

MPWiK realizuje swoje prace w oparciu o decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy (decyzja nr – III OT/334/2020) z dnia 7.09.2020 r. nakazującą Spółce usunięcie nieprawidłowości dotyczącej stanu technicznego układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka”, a w szczególności wybudowanie uzupełniającej instalacji do transferu ścieków oraz odtworzenie układu. Prace te są objęte najwyższym priorytetem. Termin ich zakończenia to odpowiednio 24 miesiące od daty wydania decyzji dla wybudowania nowej instalacji oraz 48 miesięcy dla odtworzenia układu przesyłowego. Zadanie w zakresie wybudowania uzupełniającego układu do transportu ścieków przez Wisłę zostało zrealizowane. Uruchomienie przesyłu nitką A nastąpiło w grudniu 2020 r. , a nitką B – w czerwcu 2021 r. Wybudowana została także infrastruktura towarzysząca, w tym nowe obiekty technologiczne. Układ ten zapewnia transfer ścieków do OŚ „Czajka”.

Usunięcie skutków awarii oraz prace naprawcze są zarówno dla miasta, jak i dla MPWiK sprawami priorytetowymi.