Przejdź do treści

Jak MPWiK zagospodarowuje osady?

Od 2013 roku MPWiK zagospodarowuje osady w procesie ich termicznego unieszkodliwiania, co jest podyktowane troską o środowisko. Pozwala na 10-krotne zmniejszenie ilości odpadów oraz ich zagospodarowanie w miejscu powstania. Niezależnie, MPWiK zawiera umowy na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych przez wyspecjalizowane firmy, aby zabezpieczyć wszelkie potrzeby Spółki w tym zakresie, spowodowane możliwościami wystąpienia różnych zdarzeń powodujących konieczność wywożenia i zagospodarowania osadów ściekowych na zewnątrz przez specjalistyczne podmioty. Zaznacza się, że umowy z firmami zewnętrznymi Spółka zawierała także przed wybudowaniem spalarni. Taki sposób działania, czyli posiadanie w gotowości firm do ewentualnego zagospodarowania osadów na zewnątrz, stanowi o zabezpieczeniu ciągłości działania firmy i jest wyrazem respektowania prawa.