Przejdź do treści

Jakie firmy mogą świadczyć usługę zagospodarowania odpadów?

Świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków należących do Spółki odbywa się na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Usługa ta jest realizowana przez wyspecjalizowane firmy wybrane w drodze przetargu prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.). Firma świadcząca usługi zagospodarowania odpadów musi posiadać m.in. aktualną decyzję zezwalającą na przetwarzanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 08 05, wydaną na podstawie ustawy o odpadach, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, z wykluczeniem gospodarowania na gruntach. W trakcie procesu przetargowego konieczne jest także złożenie przez firmę oświadczenia, że posiada ona zdolność do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 08 05 w ilościach określonych w danych zadaniach, na które składa ofertę. Szczegółowy wykaz wymaganych przez MPWiK dokumentów (TUTAJ).