Przejdź do treści

Co to jest termiczne przekształcanie osadów ściekowych?

MPWiK zagospodarowuje osady ściekowe w procesie ich termicznego unieszkodliwiania, co jest podyktowane troską o środowisko i bezpośrednio wpisuje się w założenia Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022, opracowanej przez Ministerstwo Środowiska (18 listopada 2018). Ta metoda jest szeroko stosowana w Europie – jest to proces kontrolowany i bezpieczny, umożliwiający unieszkodliwianie osadów ściekowych w miejscu ich wytwarzania.

Krótko o spalarni MPWiK

Spalarnia osadów ściekowych MPWiK działa od 2013 r. Obiekt jest zlokalizowany na terenie Zakładu „Czajka” na warszawskiej Białołęce i powstał w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”.

Spalarnia, oficjalnie Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ), to jedyny taki obiekt w Polsce pozwalający na bezpieczne dla środowiska i mieszkańców spalanie osadów ściekowych oraz produkcję własnej energii. W spalarni MPWiK są spalane głównie osady ściekowe powstające we wszystkich oczyszczalniach ścieków przedsiębiorstwa: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” i „Pruszków”, oraz skratki. 

Na czym polega praca spalarni?

Praca spalarni polega na termicznym przekształceniu (spaleniu) odpadów technologicznych powstających w procesie oczyszczania ścieków, w celu 10-krotnego zmniejszenia ich objętości oraz odzysku energii zawartej w ww. odpadach. Po wstępnym przygotowaniu tj. usunięciu nadmiaru wody z odpadów i usunięciu zanieczyszczeń metalicznych (w przypadku skratek), odpady kierowane są do pieca fluidalnego, gdzie w procesie spalania następuje znaczna redukcja ich masy. W wyniku procesu powstają gorące gazy spalinowe, z których odzyskiwana jest energia w rekuperatorze oraz kotle odzysknicowym. Po schłodzeniu spalin usuwane są z nich zanieczyszczenia stałe i gazowe w zaawansowanym trójstopniowym systemie oczyszczania spalin. Wydzielone w systemie oczyszczania spalin popioły mogą być kierowane do systemu zestalania, gdzie poddawane są procesowi granulacji lub przekazywane odbiorcom zewnętrznym do zagospodarowania poprzez odzysk.

Ekospalarnia

Spalarnia MPWiK to obiekt nowoczesny i ekologiczny.

Spalarnia produkuje energię elektryczną, która pokrywa w ciągu roku ok. 25 -30 proc. jej zapotrzebowania i mogłaby zasilić kilkaset mieszkań.

Obiekt pozwala na 10-krotne zmniejszenie objętości
spalanych odpadów.

Spalarnia pozwala na bezpieczne zagospodarowanie
w miejscu powstania 
osadów ściekowych.

Obiekt przyjazny mieszkańcom i środowisku, dzięki zastosowaniu III-stopniowego systemu oczyszczania spalin, co pozwala na spełnienie bardzo rygorystycznych wymogów w zakresie jakości emitowanych spalin.

MPWiK stosuje wysokie standardy w zakresie jakości emitowanych spalin – emisja wszystkich zanieczyszczeń jest znacznie mniejsza niż dopuszczona przepisami prawa, a w niektórych przypadkach nawet 10-krotnie niższa.

Spalarnia produkuje energię elektryczną, która pokrywa w ciągu roku ok. 25 -30 proc. jej zapotrzebowania i mogłaby zasilić kilkaset mieszkań.

Spalanie może odbywać się 
bez potrzeby stosowania dodatkowego paliwa, dzięki czemu proces jest autotermiczny.

W STUOŚ można spalać

W spalarni MPWiK mogą być spalane odpady technologiczne,
które powstają w procesie oczyszczania ścieków.
Są to:

  • osady ściekowe,
  • skratki, czyli większe przedmioty stałe, które są zatrzymywane na kratach,
  • piasek i żwir z piaskowników,
  • tłuszcze i oleje. 

Instalacja pozwala na spalenie max. 28 ton odpadów technologicznych w ciągu 1 godziny, w tym:

  • ok. 25 ton odwodnionych osadów ściekowych,
  • 0,8 tony wysuszonych osadów ściekowych,
  • 1,3 tony skratek,
  • 0,8 tony piasku,
  • 0,1 tony tłuszczy i olejów.

W spalarni MPWiK nie spala się obecnie piasku, który jest płukany w przeznaczonej do tego celu instalacji i następnie przekazywany do zagospodarowania przez firmy zewnętrzne oraz tłuszczy i olejów, które są przekazywane do procesu fermentacji lub do zagospodarowania przez firmy zewnętrzne.