Przejdź do treści
Praca przy rurociągu nitki B

Umowa na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego pod Wisłą podpisana

9 lutego 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. zawarło z Inżynierią Rzeszów S.A. umowę na wykonanie drugiego przewiertu (nitki B) do transportu ścieków pod dnem Wisły. Nowy rurociąg, który ma powstać do końca I półrocza 2021 r., zwiększy możliwości przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony pod koniec stycznia w przetargu nieograniczonym, do którego stanęło dwóch oferentów.

Rurociąg nitki B, analogicznie do nitki A działającej od 13 grudnia 2020 r., zostanie wybudowany metodą bezwykopową pod dnem Wisły, a następnie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną zakładów „Świderska” i „Farysa”, w pierwszej, tymczasowej fazie, z przewodami tłocznymi tymczasowej pompowni obsługującej aktualnie prowadzony transfer ścieków do oczyszczalni „Czajka”. Nowy przewód pod Wisłą pozwoli na łączną pracę wszystkich dostępnych pomp w obiekcie, co zwiększy maksymalną wydajność przesyłu, oraz przyczyni się do polepszenia dynamiki pracy układu i ograniczenia ilości wód opadowych zmieszanych ze ściekami, odprowadzanych do Wisły w czasie deszczu.

Długość przewiertu o średnicy 1,2 m wyniesie około 800 metrów – tak jak w przypadku pierwszego rurociągu. Koszt tej inwestycji to 31 020 000 zł netto. Druga nitka przewiertu zakończy fazę pierwszą budowy nowego układu przesyłowego.

W fazie drugiej MPWiK wybuduje dalsze odcinki rurociągów po obu stronach rzeki i towarzyszące im obiekty technologiczne – komory połączeniowe gwarantujące współpracę nowego układu z istniejącą infrastrukturą, a także łączące nową inwestycję z projektowanymi urządzeniami kolektora Wiślanego i realizowaną w ramach tej inwestycji przepompownią opróżniającą.

W efekcie tych prac uruchomione zostaną stałe połączenia z istniejącą infrastrukturą i rozpocznie się grawitacyjny transport ścieków z docelową wydajnością. Do tego czasu układ będzie pracował przy wykorzystaniu pomp tymczasowych zainstalowanych na terenie Zakładu „Farysa”.

Budowa alternatywnego układu przesyłowego była zapowiedziana przez władze stolicy
w 2019 roku. W związku z awarią z sierpnia 2020 roku realizacja projektu odbywa się w oparciu o decyzję nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy wydaną 7 września 2020 r. Szczegóły rozwiązań technicznych, bez względu na szczególny charakter procedur podyktowanych decyzją oraz stanem epidemii, są uzgadniane
i konsultowane z odpowiednimi podmiotami.

Zakończenie prac związanych z budową alternatywnego układu przesyłowego planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

Udostępnij artykuł